Thursday, 17 February 2011

'Ilmullah ( Ilmu Allah )

Allah Yang Maha Pencipta (QS. 25:2 ) —Yang Maha Pandai (QS. 67:14 )

Jalan formal (khusus):

Dengan wahyu (QS. 3:38 )

Memerlukan rasul (QS. 42: 51 , 52 dan 53 )

Ayat qauliyah (QS. 55:1 -2 , 96:1 )

Berfungsi sebagai pedoman hidup (QS. 3:19 dan 85 )

Kebenaran mutiak (QS. 2:147 , 41:53 )

Jalan nonformal (umum):

Dengan ilham (QS. 90:5 )

Langsung (QS. 2:31 , 55:4 )

Ayat kauniyah (QS. 3:190 , 41:53 )

Berfungsi sebagai sarana hidup (QS. 11:61 )

Kebenaran ekspertmental (QS. 10:36 )

Untuk manusiaagarberibadah (QS.51:56 )

Al Ihsan

Pengawasan Allah (QS. 50:16 , 17 dan 18 , 89:14 , 2:284 )

Kebaikan Allah (QS. 28:77 , 1:3 , 2:29 , 31:20 )

Niat yang ikhsan (QS. 2:207 )

Niat yang ikhlas (QS. 98:5 )

Pekerjaan yang tertib

Penyelesaian yang baik (QS. 94:7 )

Amal yang ikhsan:

Kecintaan dari Allah (QS. 2:195 , 3:134 , 148 )

Pahala dari Allah (QS. 3:148 , 16:97 )

Pertolongan Allah (QS. 16:128 , 29:69 )

Ma'iyatullah ( Kesertaan Allah )

Kesertaan Allah umum (QS. 57:4 , 58:7 ,11 )

Mukmin:

Pengawasan Allah (QS. 50:16 , 17 dan 18 , 89:14 , 2:284 )

Kebaikan Allah (QS. 28:77 , 31:20 )- Taat Kepada Allah

Kesertaan Allah khusus (QS. 26:62 , 9:40 ):

Iman (QS. 16:128 )

Amal saleh (QS. 47:7 , 8:10 )

Dukungan Allah (QS. 8:9 , 3:125 , 3:168 )

Mencapai sukses (QS. 3:185 )

Kafir - ingkar nikmat Allah (QS. 16:83 )

Lalai (QS. 7:179 , 18:28 )

Akibatnya bermaksiat kepada Allah.
Hakikat Cinta:

Cinta yang mengikuti syari'at — dasarnya iman (QS. 3:15 , 52:21 , 3:170 )

Cinta yang tidak mengikuti syari'at — dasarnya syahwat (QS. 3:14 , 80:34-37 , 43:67 )

Ciri-ciri Cinta:

Selalu mengingat-ingat (QS. 8:2 )

Mengagumi (QS. 1:1 )

Ridha /rela (QS. 9:61 )

Siap berkorban (QS. 2:207 )

Takut(QS. 21:90 )

Mengharap(QS. 21:90 )

Menaati(QS. 4:80 )

Tingkatan Cinta:

Cinta menghamba —hanya dengan Allah —untuk menyembah atau mengabdikan diri (QS. 2:21 )

Mesra —dengan Rasulullah dan Islam —untuk diikuti

Rasa rindu —dengan Mukminin (keluarga atau jamaah)— untuk saling kasih sayang dan saling mencintai (QS. 48:29 , 5:54 , 55 dan 56 )

Curahan hati — untuk kaum Muslimin umumnya — untuk persaudaraan Islam

Rasa simpati — pada manusia umumnya — untuk dida'wahi

Hubungan hati — hanya dengan benda-benda — untuk memanfaatkan

Kelaziman Cinta:

Menghasilkan loyalitas (wala).

Mencintai siapa-siapa yang dicintai Kekasih

Mencintai apa saja yang dicintai Kekasih

Melepaskan diri (bara'):

Membenci siapa saja yang dibenci Kekasih

Membenci apa saja yang dibenci Kekasih

Makna La ilaha illallah:

1. Tiada pencipta selain Allah (QS. 25:2 )

2. Tiada pemberi rezeki selain Allah (QS. 51: 57 - 58 )

3. Tiada pemilik selain Allah (QS.4:131 -132 , 2:284 )

4. Tiada raja/kerajaan selain untuk Allah (QS. 62:1 , 36:83 , 67:1 , 3:189 )

5. Tiada pembuat hukum selain Allah (QS. 12:40 , 6:114 , 33:36 , 28:68 , 45:18 , 42:20 , 6:137 .)

6. Tiada pemerintah selain Allah (QS. 7:54 , Tiada pemimpin selain Allah (QS. 2:257 )

7. Tiada yang dicintai selain Allah (QS. 2:165 )

8. Tiada yang ditakuti selain Allah (QS.2:40 , 9:18 )

9. Tiada yang diharapkan selain Allah (QS. 94:8 , 18:110 )

10. Tiada yang memberi manfaat atau mudharat selain Allah (QS.6:17 )

11. Tiada yang menghidupkan atau mematikan selain Allah (QS.2:258 )

12. Tiada yang mengabulkan permohonan selain Allah (QS.2:186 , 40:60 )

13. Tiada yang melindungi selain Allah (QS. 16:98 , 72:6 )

14. Tiada wakil selain Allah (QS. 3:159 , 9:52 )

15. Tiada yang diagungkan selain Allah

16. Tiada yang dimohon pertolongannya selain Allah (QS. 1:5 )

Al-Hayah Fi Zhilali Tauhid ( Hidup Dibawah Naungan Tauhid )

Allah:

Dzat (QS. 112:1-3 , 42:11 , 6:103 )

Sifat(QS. 7:180 , 17:110 )

Nama-nama (QS. 7:110 )

Afal (perbuatan) (QS. 85:16 , 21:23 )

Macam-macam, tauhid:

Asma dan sifat (QS. 1:1 )

Rububiyah (QS. 1:2 , 114:1 , 7:54 )

Mulkiyah (QS. 3:26 , 189 , 62:2 )

Uluhiyah(QS. 1:5 , 114:3 )

Terangkum dalam kalimat la ilaha illallah:

Allah sebagai kecintaan (QS. 2:165 , 8:2 )

Rabb yang dimaksud (QS. 6:162 )

Raja yang ditaati (QS. 4:59 )

Ilah yang diabdi (QS. 51:56 )

Tercapai kehidupan yang baik (QS. 16:97 )

Tuesday, 15 February 2011

Tauhidullah ( Mengesakan Allah )

Rububiyatullah (QS. 1:2 , 7:54 )

Pencipta (QS. 25:2 )

Pemberi Rezeki (QS. 51:57 -58 )

Pemilik (QS. 2:284 )

Raja(QS. 1:4 , 114:2 , 62:2 )

Mulkiyatullah

Pemimpin (QS. 7:196 )

Pembuat Hukum (QS. 12:40 )

Pemerintah (QS. 7:54 )

Yang dituju (QS. 6:162 )

Ilah yang Abadi (QS. 114:3 , 109:1-6 )

Tauhidul 'Ibadah (Pemurnian Ibadah) - Tauhidullah - Ikhlas (QS. 112:1-3 , 38:83 )

Mengingkari thaghut (QS. 2:256 , 4:60 )

Menjauhi thaghut (QS. 16:36 , 39:16 , 17 dan 18 )

Tidak adanya syirik (QS. 39:3 , 11 , 14 )

Iman terhadap Allah (QS. 2:256 )

Mengabdi hanya kepada Allah (QS. 16:36 )

Mengesakan Allah dalam beribadah (QS. 98:5 )

Akhthar Asy-Syirk (Bahaya Syirik)

Definisi thaghut (QS. 96:6 , 7 dan 8 , 79:17 ) adalah segala sesuatu yang diabdi selain Allah dan dia ridha diibadahi.

Macam-macam thaghut:

Syetan (QS. 36:60 , 4:118 , 14:22 )

Pemerintah zhalim (QS. 5:44 , 45 , 47 )

Hukum jahiliyah (QS. 4:60 , 5:50 )

Dukun dan tukang sihir (QS. 72:6 , 2:102 )

Berhala (QS. 4:117 , 14:35 -36 )

Bahaya Syirik:

Kezhaliman yang besar (QS. 31:13 )

Tidak mendapat ampunan (QS. 4:48 , 116 )

Dosa yang besar (QS. 4:48 )

Kesesatan yang jauh (QS. 4:60 , 116 )

Diharamkan surga (QS. 5:72 )

Masuk neraka (QS. 5:72 )

Dihapuskan amal (QS. 39:65 , 6:88 )

Al-Adillah 'Ala Wujudillah ( Bukti Keberadaan Allah )

Eksistensi Allah

Dalil fitrah (QS. 7:172 , 29:61 , 43:9 , 75:14 -15 )

Dalil Indera (QS. 54:1 , 17:1 , 8:9 , 3:125 , 36:37- 40 )

Dalil Aqli (QS. 41:53 , 27:88 , 87:1-4 )

Dalil Naqli (QS. 4:82 , 17:88 , 30:1-3 , 15:9 , 47:4 )

Dalil Sejarah (QS. 3:137 , 7:176 , 12:111 , 11:120 )

Mengagungkan Allah

Mentauhidkan Allah (QS. 21:92 )

Al-Mawani' Fii Ma'rifatullah ( Penghalang Mengenal Allah )

Sifat-sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah

Sifat yang berasal dari penyakit syahwat

Fasiq (QS. 2:26 , 27 , 59:19 )

Sombong (QS. 16:22 , 40:35 , 56 , 7:12 )

Zalim (QS. 61:7 , 32:22 )

Dusta (QS. 2:10 , 77:10-19 )

Banyak Dosa (QS. 83:14 )

Akan dimurkai — diobati dengan mujahadah

Sifat yang berasal dari penyakit subhat

Jahil (QS.39:65 )

Ragu-ragu (QS. 22:55 )

Menyimpang (QS. 5:13 )

Lalai(QS. 7:179 )

Berakibat Sesat — diobati dengan Ilmu

Ath-Thariiq Ila Ma'rifatullah ( Cara Menuju Ma'rifatullah )

Jalan menuju pengenalan terhadap Allah swt.

Ayat-ayat:

Ayat qauliyah (QS. 95:1-5 )

Ayat kauniyah (QS. 41:53 , 3:190 )

Metode Islam:

Dengan naql dan akal (QS. 10:100 -101 , 65:10 , 67:10 )

Membenarkan (QS. 3:191 , 50:37 )

Menghasilkan iman

Metode selain Islam:

Dugaan dan hawa nafsu (QS. 2:55 , 10:36 , 6:115 )

Ragu-ragu (QS. 22:55 , 24:50 )

Berakibat kufur

Ahammiyyatu Ma'rifatullah ( Pentingnya Mengenal Allah )

Kepentingan mengenal Allah (QS. 47:19 , 3:18 , 22:72 -73 , 39:67 ),

Tema pembicaraan ma'rifatullah — Allah Rabbul Alamin (QS. 13:16 , 6:12 , 19 , 29:59 , 24:35 , 2:255 )

Didukung dalil yang kuat:

Naqli (QS.6:19 )

Aqli (QS. 3:190 )

Fitri (QS. 7:172 , 75:14-25 )

Dapat meningkatkan iman dan takwa:

Kemerdekaan (QS. 6:82 )

Ketenangan (QS. 13:28 )

Berkah (QS. 7:94 )

Kehidupan yang baik (QS. 16:97 )

Surga (QS. 10:25 -26 )

Keridhaan Allah (QS. 98:8 )