Tuesday, 6 May 2008

AKHTAR NISYANUL QURAN

a.Memahanii sebab-sebab yang dapat melupakan seseorang dari ldtabunah
b.Menyedari bahaya yang akan terjadi disebabkan lupa kepada AI Qur'an
c.Berupaya untuk sentiasa mengingat AI Qur'an di setiap keadaan

AI-Quran yang diturunkan oleh ~ s.w.t adalah petunjuk dan pedoman untuk manusia. Oleh kerana ia memilild riilai-nilai pedoman, petunjuk dan kemuliaan pada zatnya maka ia mestlah clipehhara dan clijaga dengan bwk. ndak boleh seseorang melupakan al-Quran apalagi menibelakang atau meninggalkan langsung al-Quran. Banyak alabat yang akan rnenimpa sesiapa yang melakukan demildan di antaranya ialah tersesat dalam kesasatan yang nyata, hidup dalam suasana penuh kesemnpitan, buta matahati, keras hati, kezaliman dan kehinaan, bersahabat dengan syetani, kel;asikwi dati kerriullafikati. Hnnpunan dan alabat-alabat itu menyebabkan manusia berada dalam kesusahan di dunia dan juga diakhirat.
Hasiyah

Bahaya lupa kepada AI Qur'an

1. Sesat yang nyata Syarah
Petunjuk yang diturunkan oleh ~ s.w.t menerusi Rasul~ s.a.w adalah petunjuk yang jelas kebenarannya. Dinyatakan satu persatu oleh AUah s.w.t haldkat-haldkat kebenaran id dengan bukti-bukti yang begitu jelas sebingga tidak ada lagi alasan kenapa merka boleh berpaling setelah mereka melaliirkan pengakuan keknanan , selain dari keingkaran mereka yang nyata terhadap haidkat yang begitu jelas terbukt! di hadapannya. Itulah dise,but sobagai kcsesalan yang nyata.(4:60) (4: 115)

3. Sempit dada
Sunnatullah bahawa jalan hidayah kepadanya adalah ~ yang luas dan tenang kerana !a langsung bersandar kepada kekuatan yang hakild dan Dia yang meniihk segala-galanya. Apabila ldta bersandar kepada selain Allah (makhluk) maka ldta bersandar kepada sesuatu yang lemah dan tidak meniihk . Kita akan merasa sempitan lantaran yang tidak merriilil tidak niampu memenulu kehendak dan keinginan lata.
Dalil (6:125)

3.Kehidupan yang serba sulit
Allah s.w.t telah berjanji bahawa sesiapa yang berpaling dari mengikuti ajaran yang telah dibawa oleh Nabi s.a.w akan menerima padah dalam keliidupannya kerana selain petunjuk AUah adalah kekurangan dalam segala sudut bahkan bertenibmg antara kepentingan- kepentingan berbagai pihak.(20:124)

4. Matahati yang buta
etunjuk al-Quran adalah Basturah baqi perjalanan hidup manusia. siapa yang meninggalkan petunjuk ini atau melupakannya mata hatinya tidak akan niampu inelihat kebenaran AUah walau matanya dapat melihat.(22:46)

6. Hati menjadi keras
Hati yang jauh dan petunjuk Allah menlacli keras dan sukar untuk menerima kebenaran sehinggakan disifatkan oleh Allah pada seseengah tempat lebih keras dari batu.
(57:16)

Ringkasan Dalil

• Lupa kepada AI Qur'an (1 8:28)
• Sesat yang nyata (4:60, 115)
• Sempit dada (6:125)
• Kehidupan yang serba sulit (20:124)
• Matahati yang buta (22:46)
-Hati menjadi keras (57:16)
• Zalim dan hina (3:112, 32:22)
• Bersahabat dengan syaithan (43:36, 25:29)
• Lupa terhadap diri sendiri (59: 1 9)
-Fasiq (2:26-27, 13:19-20)
-Nifaq (4:61-63, 24:49-50)

No comments: